Regulamin Koła

Regulamin

Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego

i Badań Nieniszczących Politechniki Wrocławskiej


Część I. Postanowienia Ogólne

1. Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących Politechniki Wrocławskiej zwane dalej „EtaKsi” jest uczelnianym kołem naukowym działającym na Politechnice Wrocławskiej.

2. „EtaKsi” zrzesza studentów (oraz doktorantów) Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni.

3. Siedzibą „EtaKsi” jest Politechnika Wrocławska,

a)      adres do korespondencji: EtaKsi, 50-370 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 11, Budynek C-7 pokój 205

b)     tel., 071 320 23 45

c)      strona: www.etaksi.pwr.wroc.pl

4. e-mail: etaksi@pwr.wroc.pl

5. Podstawy prawne działania „EtaKsi” stanowią:

a)      Regulamin „EtaKsi”, zwany dalej „Regulaminem”,

b)     przepisy prawne obowiązujące na terenie Politechniki Wrocławskiej,

c)      przepisy ustawowe, w tym ustawa o szkolnictwie wyższym.

6. Czas działania „EtaKsi” jest nieokreślony.

7. Warunkiem podjęcia działalności przez „EtaKsi” jest uzyskanie wpisu do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Część II. Cele „EtaKsi”

Nadrzędnym celem działalności jest:

Wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach w celu pogłębiania znajomości wybranych problemów projektowania i budowy obiektów budowlanych.

A dodatkowo:

1. Nawiązywanie kontaktów z kołami naukowymi z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z budownictwem.

2. Pomoc w sporządzaniu i zbieraniu materiałów do publikacji.

3. Współpraca z firmami i zakładami w celu organizacji spotkań naukowych jak również możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego przez studentów (praktyki zawodowe).

4. Uczestnictwo w badaniach doświadczalnych realizowanych w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

5. Zdobycie umiejętności przeprowadzania badań doświadczalnych współczesnymi metodami.

6. Zwiedzanie ciekawych obiektów inżynierskich.

7. Zwiedzanie terenów budów.

8. Popularyzacja działalności naukowej wśród studentów.

9. Promocja Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

 

Część III. Realizacja celów „EtaKsi”

1. „EtaKsi” realizuje swoje cele poprzez:

–  współpracę oraz organizowanie spotkań z pracownikami uczelni,

–  organizowanie międzyuczelnianych konferencji studenckich oraz udział przedstawicieli członków „EtaKsi” w tego typu spotkaniach,

–  wyjazdy pozwalające na poszerzenie wiedzy o praktyczne aspekty wykonywania robót budowlanych,

–  spotkania integracyjne,

–  badania doświadczalne w laboratorium Instytutu Budownictwa,

2. W celu realizacji zadań „EtaKsi” może uzyskiwać środki finansowe z:

a)      dotacji budżetowej na działalność dydaktyczno-wychowawczą Politechniki Wrocławskiej,

b)     Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego,

c)      dotacji MENiS,

d)     wpłat otrzymywanych od sponsorów,

e)      darowizn,

f)       przychodów z działalności „EtaKsi” prowadzonej odpłatnie,

g)      składek wnoszonych przez członków „EtaKsi”.

 

Część IV. Członkowie „EtaKsi”, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)     członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym „EtaKsi” może być student, doktorant bądź pracownik Politechniki Wrocławskiej i innej uczelni.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba o dużych zasługach dla „EtaKsi”.

4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd „EtaKsi” po wcześniejszym zaopiniowaniu kandydatury przez dwóch członków „EtaKsi”.

5. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Zarząd „EtaKsi” oraz jego honorowi członkowie.

6. Każdy członek „EtaKsi” ma obowiązek:

a)      przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz „EtaKsi”,

b)     dbać o środki materialne „EtaKsi”,

c)      dbać o dobre imię „EtaKsi”.

7. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

a)      prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków,

b)     czynne i bierne prawo wyborcze,

c)      prawo zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów.

8. Członkowi honorowemu przysługuje:

a)      prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków,

9. Ustanie członkostwa następuje wskutek:

a)      wystąpienia,

b)     zawieszenia w prawach członka,

c)      skreślenia,

d)     wykluczenia.

10. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka złożony na piśmie Zarządowi „EtaKsi”.

11. Skreślenie lub zawieszenie członka może nastąpić w wyniku:

a)      utraty statusu studenta, doktoranta lub pracownika Politechniki Wrocławskiej,

b)     braku zainteresowania działalnością „EtaKsi”,

c)      łamanie Regulaminu „EtaKsi”

12. Wykluczenie członka może nastąpić w wyniku:

a)      niepodważalnych dowodów popełnionej winy na szkodę „EtaKsi” lub jego członków.

13. Zawieszenie, skreślenie lub wykluczenie członka następuje decyzja Walnego Zgromadzenia Członków podjętą bezwzględną większością głosów.

14. Od decyzji o zawieszeniu, skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Zarządu „EtaKsi” w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Część V. Władze „EtaKsi”

1. Władzami „EtaKsi” są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)     Zarząd „EtaKsi”.

2. Najwyższą władzą w „EtaKsi” jest Walne Zgromadzenie Członków.

3. Posiedzenia władz „EtaKsi” są jawne.

4. Władze „EtaKsi” są wyłaniane w drodze wyborów demokratycznych przeprowadzanych wśród członków.

5. Władze „EtaKsi” zobowiązane są do:

a)      przestrzegania prawa i postanowień Regulaminu,

b)     kierowania się zasadami demokracji, kolegialności, jawności działania i gospodarności.

6. Uchwały władz „EtaKsi” zapadają w drodze głosowania.

 

Część VI. Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd „EtaKsi” co najmniej 1 raz w roku.

2. O terminie i miejscu obrad Zarząd „EtaKsi” zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Poprzez zawiadomienie rozumie się wywieszenie informacji w miejscach ogólnodostępnych dla studentów oraz na stronie internetowej koła naukowego „EtaKsi”.

3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego, członków komisji skrutacyjnej (co najmniej dwóch) i sekretarza w głosowaniu jawnym oraz uchwala porządek obrad.

4. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność minimum połowy jej członków.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają poprzez jawne głosowanie.

6. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi „EtaKsi” absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu „EtaKsi”.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)      uchwalanie zmian w regulaminie i strukturze koła naukowego „EtaKsi”,

b)     ocena działalności „EtaKsi” i jego władz,

c)      udzielanie absolutorium Zarządowi „EtaKsi”,

d)     wybór i odwołanie: Prezesa i pozostałych członków Zarządu,

e)      podjęcie decyzji o rozwiązaniu „EtaKsi”,

f)       ustalenie strategicznych założeń programowych działalności „EtaKsi”,

g)      rozpoznawanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu „EtaKsi,

h)     uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

i)       ustalenie wzoru znaku graficznego oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego poprzez poszczególnych członków „EtaKsi””.

8. Na wniosek Członka Zarządu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

9. Wniosek powinien określać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

10. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być sprawy wskazane we wniosku.

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku na piśmie.

12. Do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosują się punkty VI.3, VI.4, VI.5, VI.6.

13. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków powinien być dostarczony Rektorowi Politechniki Wrocławskiej w terminie 14 dni.

Część VII. Zarząd „EtaKsi”

1. Zarząd „EtaKsi” jest organem wykonawczym i najwyższą władzą działającą w „EtaKsi” pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

2. W skład Zarządu „EtaKsi” wchodzą:

a)      Prezes,

b)     Zastępca Prezesa,

c)      Skarbnik.

3. Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.

4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

5. Daną funkcję w Zarządzie można pełnić najwyżej przez 2 kadencje.

6. Do odwołania członka/członków Zarządu „EtaKsi” przed upływem kadencji wymagana jest 2/3 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

7. Do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środkami finansowymi „EtaKsi” konieczne jest współdziałanie Prezesa i co najmniej jednego członka Zarządu.

8. Zarząd „EtaKsi” kieruje bieżącą działalnością „EtaKsi”, a w szczególności:

a)      Reprezentuje „EtaKsi” na zewnątrz i działa w jego imieniu,

b)     Podejmuje decyzje w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów „EtaKsi”,

c)      Zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenia Członków,

d)     Opracowuje plany i programy działalności „EtaKsi” oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków,

e)      Przygotowuje listy członków do zatwierdzenia lub wykluczenia,

f)       Realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,

g)      Prowadzi ewidencję członków „EtaKsi”,

h)     Zarządza, dysponuje i odpowiada za fundusze, pomieszczenie i wyposażenie „EtaKsi”,

i)       Składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,

j)       Opracowuje preliminarz finansowy i programowy „EtaKsi”.

9. Zarząd niezwłocznie przekazuje do wiadomości władzom Politechniki Wrocławskiej protokół z Walnego Zgromadzenia Członków.

10. Zarząd niezwłocznie zawiadamia Rektora o zmianie regulaminu „EtaKsi”.

 

Część VIII. Postanowienia końcowe

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu „EtaKsi” może być podjęta w obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swej ważności wymaga 3/4 głosów.

2. „EtaKsi” ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego Regulaminu, wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu dwóch lat nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, którego protokół przekazano Rektorowi Politechniki Wrocławskiej.

3. Likwidatorem „EtaKsi” są członkowie Zarządu „EtaKsi” lub osoba wyznaczona przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.

4. Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty „EtaKsi” niezgodne z niniejszym Regulaminem są nieważne z mocy tegoż Regulaminu.

5. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków z wyłączeniem spraw związanych z rejestracją i nadzorem ustawowym.

6. W sprawach nieuregulowanych z niniejszym Regulaminem, decyzja należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Rektor Politechniki Wrocławskiej uchyla uchwałę organu „EtaKsi” niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem uczelni lub niniejszym Regulaminem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *